Iedereen is welkom.

We denken in mogelijkheden en bieden onderwijs en begeleiding op maat. Wij zorgen er samen voor dat onze leerlingen de onderwijsondersteuning krijgen die zij nodig hebben om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen en daarbij de doelen van het basisonderwijs behalen. Dit doen we in samenspraak met de ouders en de leerlingen zelf.

Sommige leerlingen hebben specialistische ondersteuning nodig vanuit specifieke onderwijsbehoeften. We werken op school met verschillende zorgniveaus. 

Onze visie op begeleiding en ondersteuning van leerlingen:

  • Ondersteuning betekent voor ons de extra begeleiding die leerlingen nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Die begeleiding kan worden ingezet op alle ontwikkelingsgebieden: cognitief, expressief, motorisch en sociaal emotioneel/gedrag en kan individueel of in een groepje worden aangeboden. 

  • Wij begeleiden de kinderen vanuit een positieve denkwijze. Wij kijken naar de kwaliteiten en de talenten van een kind en stimuleren het zelfvertrouwen. 

  • De leerkracht signaleert de voortgang van de kinderen uit zijn of haar groep. Signalering vindt plaats via toetsresultaten en observaties. 

  • Wij handelen proactief: welke leermomenten komen er de komende periode aan bod en welke kinderen hebben daarbij extra instructie nodig. 

  • Hierbij wordt ook gekeken naar de leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong: met welke leerstof moeten deze kinderen meedoen en hoe ziet het verdiepte aanbod eruit. De talentcoach ondersteunt de leerkracht hierbij. De hoogbegaafde leerling kan worden aangemeld bij de verrijkingsklas

  • De hulp die we bieden valt onder de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht en kan worden gegeven door de groepsleerkracht, de onderwijsassistente of de stagiaire. Sommige leerlingen hebben specialistische ondersteuning nodig vanuit specifieke onderwijsbehoeften. Dan wordt er samen met de Intern Begeleider en ouders gekeken wat er nodig is.

  • Tot slot spreken wij niet alleen over het kind maar ook met het kind. Het is belangrijk om een leerling te betrekken en te laten ontdekken welke ondersteuning effect heeft. Hierbij houden wij rekening met de leeftijd van het kind.