Antwoorden op een aantal veelgestelde vragen:

Vraag:  waarom is ervoor gekozen om de groepen 4-5-6 naar de tijdelijke locatie te laten gaan?
Antwoord: Op voorhand heeft het team de volgende uitgangspunten bepaald: - je start en eindigt op de hoofdlocatie van De Bijenkorf; - er worden altijd minimaal 2 (jaar-)groepen aan elkaar gekoppeld; - we doen het samen. Verschillende scenario’s zijn vervolgens afgewogen en daaruit kwamen de scenario’s 4-5-6 en 5-6 als beste opties. De keuze voor 4-5-6 heeft als belangrijke voordelen dat er bouwoverstijgend samengewerkt moet worden, dat de veiligheid beter gewaarborgd wordt omdat een leerkracht nooit alleen in het gebouw is, er op beide locaties meer rust ontstaat voor de leerlingen en meer ruimte voor ondersteuning én dat we op deze manier niet volgend jaar opnieuw een aanpassing hoeven te doen. Met deze oplossing kunnen we in elk geval drie schooljaren vooruit. Tijdens de informatieavond wordt het proces nader toegelicht.

Vraag: gaan vertrouwde juffen en meesters mee naar de nieuwe locatie?
Antwoord: Ja. Ons team blijft grotendeels hetzelfde, wellicht dat er één of twee nieuwe collega’s in het team komen om de bezetting voor komend schooljaar rond te krijgen; dat is eigenlijk elk jaar zo. Hierover volgt meer informatie in juni, OOH-breed delen we dan op dezelfde dag de bezetting van de klassen.

Vraag: komen er nog gezamenlijke activiteiten?
Antwoord: Ja, we doen het SAMEN is ons motto en dat verandert niet met een extra locatie. We zullen ons hier allen op aanpassen en met elkaar krijgen we dat voor elkaar. Het kan wel zo zijn dat sommige gezamenlijke activiteiten op de nieuwe locatie zijn.

Vraag: hoe gaat het praktisch werken?
Antwoord: We zijn bezig met de praktische uitwerking, te beginnen met het bepalen hoe laat we op de beide locaties beginnen en eindigen. Hierover kun je de poll op Social Schools invullen, er zijn twee opties. We zullen de BSO’s hierover informeren. We zijn bezig om het voor de bieb, de gym, de moestuin en andere schoolactiviteiten zo goed mogelijk te regelen. Het groepsdoorbroken werken houden we in stand op de beide locaties.

Vraag: wat is het lange termijn perspectief?
Antwoord: Deze vraag is lastig te beantwoorden, sowieso komt De Bijenkorf binnen 0-5 jaar in aanmerking voor nieuwbouw of renovatie, maar hoe dat zal gaan weten we nog niet. De gemeente is hiervoor aan zet. De verwachting is dat de school zal doorgroeien naar twee groepen per leerjaar en daar een tijdje op zal blijven, maar ook dat is lastig te voorspellen. Als Openbaar Onderwijs willen we de kinderen en gezinnen die hier komen graag een plek bieden, gelijktijdig moet het ook passen in het gebouw en willen we kwalitatief goed onderwijs (blijven) bieden. In ons nieuwe Schoolplan voor de komende vier jaar willen we hier uitgangspunten over opnemen. Daarbij horen we graag de mening van ouders.

Vraag: zijn er ook andere onderwijsinstellingen gevestigd in het schoolgebouw aan de Vikingenpoort?
Antwoord: Voor zover nu bekend zijn we de enige school in het gebouw, het is één van de twee locaties die de gemeente heeft aangewezen dus het zou zo kunnen zijn dat daar verandering in komt. Daar ligt nu een vraag over bij de gemeente.

Vraag: hoe gaan jullie het doen met de groepsdoorbroken activiteiten?
Antwoord: Dit blijven we gewoon doen! De groepen 7 en 8 met name spelen een grote rol bij de groepen 1-2-3 qua bouw lezen, plein spelen en dat soort zaken. Ook Bijenkorf on Stage, de ateliers, Leerlingenraad en projectmaand houden we gewoon in stand, we werken dit nog verder uit.

Vraag: mogen de kinderen ook op het grasveld naast het schoolgebouw aan de Vikingenpoort spelen?
Antwoord: Ja, zeker! Die (extra) ruimte gaan veel kinderen heel fijn vinden hebben we al gehoord uit de klassen en via de Leerlingenraad.

Vraag: hoe gaan we ervoor zorgen dat broertjes en zusjes elkaar blijven zien?
Antwoord: Hier gaan we voor zorgen, we zullen over en weer veel bij elkaar op de locatie zijn, groepsdoorbroken activiteiten ondernemen en de groepen 4-5-6 komen sowieso op school voor het gymmen.

Vraag: kan er een impuls worden gegeven aan het schoolplein?
Antwoord: Dat kan, maar daar ligt nu niet de prioriteit van school omdat we dit traject eerst in goede banen willen leiden én omdat er onzekerheid is en blijft over de nieuwe huisvesting. We krijgen in elk geval een nieuwe schommel vanuit de gemeente op het schoolplein van De Bijenkorf en de kinderen krijgen állemaal meer ruimte om te spelen.

Vraag: worden de onderwijsassistenten ook op de andere locatie ingezet?
Antwoord: Zeker, aan het begin maken we een ondersteuningsrooster voor alle klassen. Daarbij kijken we naar zaken als groepsgrootte, ondersteuningsbehoefte van kinderen in de groep en aandacht voor individuele leerlingen. Ook directie, IB en de conciërge zullen zich over de beide locaties verdelen.

Vraag: hoe gaan jullie het doen met de gymles, gaat er niet veel onderwijstijd verloren? Wordt er ook buiten gegymd?
Antwoord: We kijken hoe we het zo efficiënt mogelijk kunnen regelen qua gymles. Als het weer het toelaat is buiten gymmen zeker een optie! Vraag: hoe zit het met de schoolbieb? Antwoord: De schoolbieb is er voor alle kinderen en de betrokken leerkrachten werken nu uit hoe we dit goed kunnen organiseren met twee locaties.

Vraag: hoe communiceren jullie verder over de nieuwe huisvesting?
Antwoord: Als er updates te melden zijn delen we deze via Social Schools en als het traject daadwerkelijk start zullen we hier een informatieavond over organiseren. Naar we hebben begrepen ligt het voorstel voor het huisvestingsplan in juli van dit jaar voor in de gemeenteraad, daarna zou er snel meer duidelijk moeten worden. We maken een aparte pagina op de website om belangstellende ouders te informeren.

Vraag: bij wie kan ik terecht met mijn vragen over de verhuizing?
Antwoord: Hiervoor kun je bij Jonneke terecht. Stel je vragen gerust via Social Schools of spreek haar aan op het schoolplein, binnenlopen mag ook.

Als je zorgen of vragen hebt over het proces kun je hiermee (ook) naar de MR, zij hebben hierin een adviserende rol en vertegenwoordigen de belangen van de ouders. De MR is te bereiken via Social Schools of via MR.bijenkorf@oo-h.nl.